fbpx

Twój adres został dodany do naszej listy. Dziękujemy!

Twój adres już znajduje się na naszej liście.

Przepraszamy. Coś poszło nie tak i Twój adres nie został dodany do naszej listy. Spróbuj ponownie, a jeśli sytuacja się powtórzy poinformuj nas o tym pisząc na nasz adres email.

FAQ

 1. Kto może przystąpić do Programu i stać się posiadaczem karty Programu Lojalnościowego?
  • Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna.
 2. W jaki sposób można przystąpić do Programu Lojalnościowego?
  • Do Programu Lojalnościowego można przystąpić poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie www.nastawsienakulture.pl, w dowolnym punkcie InfoKraków lub na stoiskach Programu Lojalnościowego w miejscu Wydarzeń muzycznych, organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.
 3. Czy karta Programu Lojalnościowego jest przypisana wyłącznie do jednej osoby?
  • Tak.
 4. Czy można być posiadaczem więcej niż jednej karty Programu Lojalnościowego jednocześnie?
  • Nie, chyba że liczba pieczątek do nabicia wykracza poza miejsce dostępne na karcie Programu.
 5. Jakie bilety nie upoważniają do otrzymania pieczątek na karcie Programu Lojalnościowego?
  • Bilety ze zniżką wyższą niż 44%, bilety dla dzieci do 10. roku życia, bilety ulgowe (-30%), bilety VIP.
 6. Czy zakup biletów poza punktami InfoKraków (np. przez współpracujące z Biurem portale internetowe), upoważnia do otrzymania pieczątek na karcie Programu Lojalnościowego?
  • Z zastrzeżeniem pkt. 5. powyżej, bilety na wydarzenia organizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, niezależnie od drogi ich zakupu, są włączane do Programu, chyba że cennik biletów stanowi inaczej.
 7. W jakim terminie od dokonania zakupu można wymienić bilety na pieczątki na karcie Programu Lojalnościowego?
  • Zgodnie z regulaminem, do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się wydarzenie (zgodnie z datą na bilecie).
 8. Czy podczas jednego zakupu dużej puli biletów, można w trakcie zakupu wykorzystywać otrzymane pieczątki, by uzyskać zniżkę na kolejne bilety z puli?
  • Tak. Należy jednak pamiętać, by zachować kolejność realizacji zniżek: najpierw -40%, później -60%. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przedstawiony pakiet biletów uprawnia do otrzymania większej liczby pieczątek niż dostępne pola na posiadanej karcie Programu Lojalnościowego. Wówczas Uczestnik powinien otrzymać kolejną kartę Programu, na której przyznane mu zostaną pozostałe pieczątki. Pieczątki można nabijać wtedy z pominięciem pól 40% i 60%.
 9. Czy karta Programu Lojalnościowego z kompletem pieczątek ma ograniczoną ważność (tzn. czy prawo do zniżek wygaśnie), jeżeli nie zostaną one zrealizowane w określonym terminie?
  • Karta nie posiada terminu ważności, jednak zgodnie z pkt. 7. bilety mogą stracić swoją ważność.
 10. Czy uczestnikowi Programu zwracającemu bilety, przy zakupie których uzyskał pieczątki na karcie Programu Lojalnościowego, pieczątki te zostaną anulowane?
  • Tak, ale tylko w przypadku gdy przyczyna zwrotu leży po stronie Uczestnika (nie następuje w związku z odwołaniem Wydarzenia przez Krakowskie Biuro Festiwalowe). W momencie dokonywania takiego zwrotu anulowane zostaną wszystkie pieczątki zebrane przez Uczestnika. Oznacza to, że karta Programu Lojalnościowego traci ważność. Uczestnikowi Programu Lojalnościowego przysługuje prawo do otrzymania nowej karty Programu.
 11. Czy uczestnikom Programu zwracającym bilety zakupione ze zniżką -40% i -60% przysługuje prawo do zachowania zniżki i zrealizowania jej przy zakupie innych biletów?
  • Nie, chyba że zwrot biletu następuje w związku z odwołaniem Wydarzenia przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.
 12. Czy po zebraniu kompletu pieczątek na karcie Programu Lojalnościowego i zrealizowaniu wszystkich wynikających z tego zniżek, Uczestnik Programu otrzyma nową kartę Programu Lojalnościowego?
  • Tak, jeżeli uczestnik Programu wciąż jest zainteresowany udziałem w Programie Lojalnościowym, może udać się do Punktu InfoKraków w celu uzyskania nowej karty.
 13. Czy zgubiona karta Programu Lojalnościowego podlega wymianie na nową, z odtworzoną liczbą zebranych dotychczas pieczątek?
  • Nie, jeżeli uczestnik Programu zgubił kartę, nie ma możliwości odtworzenia liczby pieczątek przyznanych na karcie.
 14. Czy można sumować pieczątki z więcej niż jednej karty Programu Lojalnościowego (np. swojego małżonka), aby uzyskać zniżkę?
  • Nie można sumować pieczątek z dwóch różnych kart.
 15. Kto jest administratorem danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego?
  • Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest wyłącznie Krakowskie Biuro Festiwalowe.
 16. Jakie dane osobowe i w jakim celu gromadzi organizator?
  • Organizator Programu Lojalnościowego (KBF) gromadzi następujące dane: imię, nazwisko oraz adres mailowy uczestnika Programu. Korzysta jedynie z adresu mailowego w celu poinformowania uczestników o wydarzeniach wchodzących do Programu Lojalnościowego, terminie przedsprzedaży biletów oraz konkursów dla uczestników Programu.
 17. Czy i w jaki sposób można zrezygnować z uczestnictwa w Programie?
  • Tak, można zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu należy udać się do Punktu InfoKraków, w celu dokonania zwrotu karty Programu Lojalnościowego oraz wykreślenia z bazy Uczestników.
 18. Czy w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie dane osobowe uczestnika zostaną usunięte z bazy danych organizatora?
  • Tak. Wszelkie dane podane podczas zapisywania się do Programu zostaną usunięte z bazy uczestników.
 19. Czy w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, a później ponownego przystąpienia do niego, na nowej karcie Programu Lojalnościowego zostanie odtworzona liczba pieczątek zebranych na poprzedniej?
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, nie ma możliwości późniejszego odtworzenia liczby pieczątek zebranych przed rezygnacją.